Home > Contact us > Web Team

Web Team

Technical & Graphic Design


Dr. MKDK Piyaratne

Mr. KKLB Adikaram

Mr. ACP Priyankara

Mr. DT Andrahannadi

Mr. UI Samarawickrama

Ms. AMI Kavindi

Ms. KSN Dayananda

Ms. MGP Sankalani

Photography


Dr. MKDK Piyaratne

Mr. RMSB Rathnayaka

Mr. NK Huladduwa